Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

 Shibeli's Siara SOM n, geb.14.05.2014    

Eltern Großeltern Ur-Großeltern
Ch.
 Tilsim dan Steve Mc Garrett
Somali / wildfarben
Gr. Int. Ch.
Perses Okeanos de la Lubaya
Somali/n
QL's Hippokrates D'Affranchi
Somali/ o
Ch. Sukhino D'Affranchi
SOM n
Ch. Ginger of Quarry Lane
SOM n
Yuvati von Thalkleinich
Somali / n
IC Tarek von Thalkleinich
ABY-var. n
GIC Sulamith von Thalkleinich
SOM n
Ch.
Tilsim dan Janna's happy end
Somali/n
GIC Yves of Kimberly's Castle
Somali/n
EC Nazeer of Kimberly's Castle
SOM n
Ch. Fae-Rhan Deanna
SOM n
Tilsim dan J'ai O`se
Somali/n
Ch. Shibeli's Gharib
SOM n
EC Tilsim dan pure Poison
SOM n
Shibeli's Panya
Somali/wildfarben
AUS* Joylincar Baloo
Somali wildfarben
Tilsim dan Bruno Banani
Somali/n
Ch. Shibeli's Gharib
SOM/n
EC Tilsim dan pure Poison
SOM/n
BZ Gd Ch Joylincar Rhiannon
Somali/n
Diamond Gd. Ch. Kisompa's Calogero
Somali/n
Joylincar Koala Blue
SOM /b
Shibeli's Kibibi
Somali wildfarben
Tilsim dan Houdini
Abessinier-Var. wildfarben
Ch. Shibeli's Gharib
SOM/n
*DK Saltvig's Ninya
ABY o
Ch. Shibeli's Ebun
Somali/n
GIC Motley Crew's Graffitigangster
SOM o
GIC Tootsie vom Shibeli
SOM n

 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006