Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Shibeli's Coumba

 

Das Somali-Mädchen
Coumba kam 14.05.2007 zur Welt.

Die stolzen Eltern sind GIC Motley Crew's Graffitigangster und Ch. Shibeli's Zsuzsuanna
 
 

Shibeli's Coumba wildfarben 0/1
geboren: 14.05.2007
Eltern Großeltern Ur-Großeltern
Ch. Motley Crew's Graffitigangster
Somali sorrel
Ch. Misomali's Danish Tasty Whiskey
SOM n
Misomali's Whiskey Special
SOM n
Ch. Misomali's Utopia
SOM o
IC Exlibris Nefernefer
SOM o
EC Exlibris Faunus
SOM o
Exlibris Ilfrieda Vagabonda
SOM n
IC Shibeli's Zsuzsuanna
Abessinier-var. wildfarben
Abiyata's Santiago
ABY n
Ch. Fa-Ying Yannick Yazoo
ABY n
Van Grebst Katinka
ABY n
GIC Tootsie vom Shibeli
SOM n
Tilsim dan Look@Me
SOM n
Ch. Kosima vom Shibeli
SOM n

   

zurück

 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006