Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Shibeli's Dacia

 
Shibeli's Dacia
wildfarben 0/1
geboren: 25.08.2007
Eltern Großeltern Ur-Großeltern
GIC Motley Crew's Graffitigangster
Somali sorrel
Ch. Misomali's Danish Tasty Whiskey
SOM n
Misomali's Whiskey Special
SOM n
Ch. Misomali's Utopia
SOM o
IC Exlibris Nefernefer
SOM o
EC Exlibris Faunus
SOM o
Exlibris Ilfrieda Vagabonda
SOM n
IC Shibeli's ABBA
Somali wildfarben
IC Tilsim dan Didgeridoo
ABY n
CFA Ch. Shibeli's winsome Sam
SOM n
Ch. DK Misomali's Tiny Treasure
SOM n
GIC Tootsie vom Shibeli
SOM n
Tilsim dan Look@Me
SOM n
Ch. Kosima vom Shibeli
SOM n

zurück

 
 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006