Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Shibeli's Jengo - Jala - Jamila - Jamala

Jengo (stark, Swahili).
Jala (einzigartig, afro-american).
Jamila (schön, elegant Swahili) .
Jamala (freundlich, Swahili).9 Wochen

8 Wochen

 
3 Wochen

2 Wochen


Shibeli's Jengo - Jala - Jamila - Jamala sorrel 1/0, wildfarben 0/3 geb. 03.05.2009
Eltern Großeltern Ur-Großeltern
C Tilsim dan El Rosso Diablo
Abessinier / sorrel
*NL Corbulos Yamie Elros
Abessinier / wildfarben
*NL Khen Khun-Thep
Abessinier / wildfarben
*NL Corbulo's Catootje
Abessinier / wildfarben
*DK Saltvig's Ninya
Abessinier / sorrel
IC *DK Saltvig's Jolly Roger
Abessinier / sorrel
EC*DK Saltvig's Scooby-Doo
Abessinier / sorrel
Shibeli's Faida
Somali / sorrel
GIC Motley Crew's Graffitigangster
Somali sorrel
Ch. Misomali's Danish Tasty Whiskey
SOM n
IC Exlibris Nefernefer
SOM o
IC Shibeli's ABBA
Somali wildfarben
IC Tilsim dan Didgeridoo
SOM n
GIC Tootsie vom Shibeli
SOM n
Zu unseren vorherigen Würfen
 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006