Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Mongo - Maisha - Malaika - Marvena

     


Mongo (berühmt, Nigeria,Yoruba)
Maisha (Leben, Kiswahili)
Malaika (Engel, Kiswahili)
Marvena (das Kind zweier Planeten, Anguilla)10 Wochen
7 Wochen

6 Wochen

5 Wochen


26 Tage

12 Tage alt
Shibeli's Mongo - Maisha - Malaika - Marvena wildfarben 1/3, geb. 22.01.2011
Eltern Großeltern Ur-Großeltern
AUS*Joylincar Mandu
Somali
wildfarben
Kisompa's Calogero
SOM n
Splendid av Rubicon,
SOM n
Euro.Ch. Kisompa's Astera
SOM n
Makeitso Jadzia
ABY n
Mojave's Fantom
SOM n
Proxima Exhaltation Of Venus
ABY n
Ch. Shibeli's Ebun
Somali
wildfarben
GIC Motley Crew's Graffitigangster
SOM o
Ch. Misomali's Danish Tasty Whiskey
SOM n
IC Exlibris Nefernefer
SOM o
GIC Tootsie vom Shibeli
SOM n
Tilsim dan Look@Me
SOM n
Ch. Kosima vom Shibeli
SOM n
zu unseren früheren Würfen
 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006