Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Nur -Naadir - Naki - Nahla - Nubia

Nuru (am Tag geboren)
Naadir (selten -Swahili)
Naki (das erste Mädchen -Ghana)
Nahla (Honigbiene)
Nubia (eine starke Frau -Nigeria)

Nubia

NaadirNubia

Nubia

11 Wochen
Nuru
 
Nuru
9 Wochen
Naadir
Nubia

Naki
7 Wochen
Nala

Nubia

Naki
Naadir Nuru

Nubia sucht noch neue Schmusemenschen

Nubia Nubia
Naadir

Nahla

Nuru
Nubia
5 Wochen
Naki


4 Wochen
Naki

Nuru
Nahla

Naadir

Nubia
Naadir  
Naki
3 Wochen
Nuru  
Nubia   Nahla
Nuru  
Naadir
2 Wochen
Nahla   Nubia
 
Naki

Shibeli's N-Wurf wildfarben, 2/3 geb. 26.05.2011
Eltern Großeltern Ur-Großeltern
AUS*Joylincar Mandu
Somali
wildfarben
Kisompa's Calogero
SOM n
Splendid av Rubicon,
SOM n
Euro.Ch. Kisompa's Astera
SOM n
Makeitso Jadzia
ABY n
Mojave's Fantom
SOM n
Proxima Exhaltation Of Venus
ABY n
Shibeli's Kibibi
Somali
wildfarben
Tilsim dan Houdini
ABY-Var. n
IC Shibeli's Gharib
SOM n
*DK Saltvig's Ninya
ABY o
Ch. Shibeli's Ebun
SOM n
GIC Motley Crew's Graffitigangster
SOM o
GIC Tootsie vom Shibeli
SOM n

Geplante Würfe

zurück
frühere Würfe
 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006